Wedstrijdreglement 'Win 1000 liter gratis warmte'

Artikel 1: Organisatie
Artikel 2: Prijs
Artikel 3: Deelname
Artikel 4: Bepaling van de winnaars
Artikel 5: Opschorting of Annulatie
Artikel 6: Aansprakelijkheid
Artikel 7: Privacy
Artikel 8: Aanvaarding
Artikel 9: Intellectuele Eigendom
Artikel 10: Wetgeving en Rechtbank

Artikel 1: Organisatie

De wedstrijd "Win 1.000 liter gratis warmte " (hierna: "Wedstrijd") wordt georganiseerd door Informazout vzw, Dauwstraat 12, 1070 Brussel (hierna: "Organisator"). De wedstrijd loopt van 1/09/2020 en eindigt op 28/02/2021 (hierna: "Duurtijd"). De Wedstrijd is gratis en staat los van enige aankoopverplichting.Artikel 2: Prijs

Er is 1.000 liter mazout te winnen. De Prijs kan in geen geval in geld uitbetaald of geruild worden. De Prijs is evenmin overdraagbaar op een andere persoon.

Artikel 3: Deelname

Iedere fysieke persoon, wonende in België, ouder dan 18 jaar kan deelnemen aan deze Wedstrijd, behalve (i) personen die een rechtstreekse of onrechtstreekse juridische band hebben met Informazout, Cedicol, Dropsolid, Leo Burnett, Onlyhumans, Stratics of met iedere vennootschap/zelfstandige die meewerkt aan de organisatie of verspreiding van de Wedstrijd; en ii) personen die een rechtstreekse band hebben met de hiervoor vermelde personen (bloedverwanten in opgaande en neergaande lijn, echtgenoten, broers en zussen). De Wedstrijd wordt gecommuniceerd via een folder die verspreid wordt via mazoutverdelers en verwarmingstechnici. Per persoon is slechts één geldige deelname mogelijk (indien meerdere deelnames zal slechts de laatste deelname in aanmerking worden genomen). Deelname aan de Wedstrijd kan online gebeuren via het elektronisch wedstrijdformulier of via de verzending van de coupon die met de folder gestuurd wordt. 

Artikel 4: Bepaling van de winnaars

De winnaars worden geselecteerd volgens de volgende criteria:
•    Niet uitgesloten zijn van deelneming (zie artikel 3, deelname);
•    Ingevuld online deelnameformulier of coupon verzonden hebben voor 28 februari 2021 met ingevulde contactgegevens.
•    Correct antwoord op de 2 hoofdvragen
•    De toekenning van de Prijs wordt verder bepaald door de schiftingsvraag. De deelnemer van wie het antwoord het juiste antwoord het dichtst benadert (of die het juiste antwoord geeft) wint de Prijs. In geval van ex-aequo zal Filip Lannoy van Informazout de winnaars aanduiden via loting.

Hoofdvraag 1: 

Tegen wanneer moet Europa klimaatneutraal zijn?

  • 2030
  • 2040
  • 2050

Hoofdvraag 2: 

Waar is HVO de afkorting van?

  • Heel Veel Olie
  • Helio Oriented Oils
  • Hydrotreated Vegetable Oil

Schiftingsvraag: Hoeveel personen zullen op 28/02/2021 om middernacht aan deze wedstrijd hebben deelgenomen?

Artikel 5: Opschorting of Annulatie

De Organisator behoudt zich het recht voor het huidige Wedstrijdreglement te wijzigen. De Organisator behoudt zich eveneens het recht voor de Wedstrijd te verkorten, op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van overmacht waarbij het vervolgen van de Wedstrijd overeenkomstig huidig Wedstrijdreglement onmogelijk is geworden, onder meer in geval van de slechte werking van het Internet of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informatica-systemen of computerprogramma's. Waar een dergelijke wijziging van Wedstrijdreglement of verkorting, opschorting, wijziging of annulering van de Wedstrijd zich voordoet, zal de Organisator daarvan een mededeling duidelijk op de Website plaatsen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen bij de Deelnemer of de provider die een laattijdige deelname of het verlies van gegevens van de Deelnemer tot gevolg zouden hebben. Meer algemeen kan de Organisator niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade of ongevallen van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van deelname aan de Wedstrijd of toekenning van de Prijs.
6.2. De Organisator biedt geen garanties omtrent de bruikbaarheid of geschiktheid van de Prijs voor welk doel dan ook. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de Prijs, noch slechte werking of uitvoering van de Prijs, noch enige schade, zij het direct of indirect, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door de Prijs.
6.3. De Deelnemers, noch enige andere derde kunnen aanspraak maken op enige schadevergoeding in de gevallen zoals bepaald in artikel 5.

Artikel 7: Privacy

Bij de registratie op de Website en deelname aan de Wedstrijd deelt de Deelnemer aan de Organisator persoonsgegevens mee. Informazout verwerkt deze persoonsgegevens met respect voor de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europese Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: "Privacywet") en ook de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: Informazout vzw, Dauwstraat 12, 1070 Brussel.De bedoelde persoonsgegevens omvatten de voornaam, familienaam, postadres, e-mailadres en tel.nr. van de Deelnemer en worden verzameld met als doel het goede verloop van de Wedstrijd te kunnen verzekeren, de Winnaars te bepalen, de mogelijkheid om met de Deelnemers in contact te treden met betrekking tot hun Deelname en/of winst, en om de Prijs op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen. De Deelnemer kan door middel van de daarvoor op de registratiebladzijde voorziene tick box zijn/haar toestemming verlenen om van de Organisator commerciële communicaties te ontvangen op het opgegeven e-mailadres. De Deelnemers kunnen zich te allen tijde verzetten tegen dergelijk gebruik van hun persoonsgegevens en/of de verleende toestemming terug intrekken door een e-mail te richten naar het e-mailadres dat in die commerciële communicaties vermeld staat. Iedere Deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn/haar gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een brief te richten aan: Informazout vzw, Dauwstraat 12, 1070 Brussel. De deelname van de Deelnemer die om gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn gegevens verzoekt voor het einde van de Wedstrijd, zal ongeldig worden verklaard en deze Deelnemer kan niet in aanmerking komen voor een prijs.

Artikel 8: Aanvaarding

8.1. Deelname aan de Wedstrijd impliceert de volledige kennis en onherroepelijke aanvaarding zonder voorbehoud van huidig Wedstrijdreglement, dat kan worden geraadpleegd op de website en van alle beslissingen genomen door de Organisator in de loop en naar aanleiding van deze Wedstrijd.
8.2. Betreffende de deelname aan deze Wedstrijd zal geen enkele communicatie worden gevoerd. Alle klachten en vragen met betrekking tot dit Wedstrijdreglement moeten schriftelijk ingediend worden binnen de 7 werkdagen volgend op de bekendmaking van de winnaar(s) bij: Informazout vzw, Dauwstraat 12, 1070 Brussel. In geen geval zullen klachten mondeling, via telefoon of via e-mail behandeld worden. 
8.3. De Organisator behoudt zich het recht voor om bij vermoeden van fraude de betrokken Deelnemer onmiddellijk uit te sluiten. Druk-, spel-, zet- of andere gelijkaardige fouten kunnen niet ingeroepen worden als reden voor schadevergoeding of voor welke verplichting dan ook vanwege de Organisator. Niet voorziene gevallen zullen door de Organisator behandeld worden waarbij de beslissing van de Organisator bindend zal zijn en waartegen geen beroep open staat.

Artikel 9: Intellectuele Eigendom

De winnaars aanvaarden dat ze in communicaties van Informazout kunnen worden vernoemd (eventueel met foto's en naamvermelding). De winnaar verklaart zich ermee akkoord mee te werken aan (foto)sessies en geeft zijn akkoord voor publicatie van deze foto's.

Artikel 10: Wetgeving en Rechtbank

10.1. Huidig Wedstrijdreglement, het verloop van de Wedstrijd, het gebruik van de website en alle andere aspecten betreffende deze Wedstrijd zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. 
10.2. De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van het huidige Wedstrijdreglement. 
10.3. De Deelnemer verbindt zich ertoe in geval van discussie aangaande de toepassing of interpretatie met betrekking tot huidig Wedstrijdreglement eerst een minnelijke oplossing na te streven in overleg met Informazout alvorens een gerechtelijke procedure te starten.