Privacy- & Cookiebeleid

Bescherming van persoonsgegevens

De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens is erg belangrijk voor Informazout. We verbinden ons er dan ook toe het privéleven van de gebruikers van de Informazout website (www.informazout.be) en hun persoonsgegevens te respecteren en te beschermen. Informazout verbindt zich als verantwoordelijke van de verwerking er toe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, na te leven. De volgende informatie is opgesteld om u te informeren over welke gegevens Informazout verzamelt wanneer u de website bezoekt, voor welk doel deze worden gebruikt en de wijze waarop wij met deze gegevens omgaan. Door het gebruik van deze website wordt u geacht akkoord te gaan met de hiernavolgende voorwaarden.

Persoonsgegevens

In principe kan een bezoeker de Informazout website bezoeken zonder enig persoonsgegeven in te geven. Wanneer de gebruiker zich evenwel wenst aan te melden op de website of wanneer hij wenst te genieten van bepaalde diensten die op de website worden aangeboden (ontvangen nieuwsbrief, opvragen informatie, enz.), moet Informazout kunnen beschikken over sommige gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz. 

Verwerking en gebruik van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor volgende doeleinden: bieden van de nodige service en informatie over onze producten en diensten, verzenden nieuwsbrief, direct marketing- of promotieacties, statistische analyse of verbetering van producten en diensten. Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die in het voorkomende geval noodzakelijk zijn of voor de verwerking waarvan wij uw toestemming hebben gekregen. Wij zorgen ervoor dat voor elk soort verwerking alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Doorgeven persoonlijke gegevens

Alle persoonsgegevens die u ons doorgeeft blijven strikt vertrouwelijk. Ze worden opgenomen in de interne databank van Informazout en zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Uw persoonsgegevens worden door ons niet aan andere ondernemingen of derden verstrekt, tenzij wij verstrekking daarvan noodzakelijk achten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij behouden ons tevens het recht voor uw persoonsgegevens over te dragen aan een eventuele rechtsopvolger mochten de activa van Informazout of het relevante deel daarvan door deze rechtsopvolger worden verkregen.

Cookies

De Informazout-website maakt gebruik van ‘cookies’ en dit om de dienstverlening te verbeteren. Cookies zijn kleine elektronische bestanden die met pagina’s van de Informazout-website worden meegestuurd en die op het toestel van de gebruiker worden opgeslagen. De in de cookies opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

De door de Informazout-website geplaatste cookies hebben enkel als doel om het gebruik van de Informazout-website te vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren of een uitdrukkelijk door de gebruiker van de Informazout-website gevraagde dienst te leveren.

Informazout maakt gebruik van de volgende cookies:

  1. Strikt noodzakelijke cookies, dit zijn cookies die bezoekers in staat stellen om de website te bekijken, de functies op de website te gebruiken en toegang tot beveiligde of geregistreerde gedeelten te krijgen. Indien het gebruik van deze cookies wordt uitgeschakeld, kunnen bepaalde delen van de website niet naar behoren worden gebruikt.
  2. Prestatiebevorderende cookies, dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de website gebruiken, teneinde het gebruik van de website te analyseren en te optimaliseren.
  3. Functionaliteitscookies, dit zijn cookies die Informazout in staat stellen om de keuzes en voorkeuren (zoals taalkeuze, enz.) van bezoekers te onthouden, teneinde het gebruiksgemak van de website te verhogen en aan de bezoekers relevantere informatie te kunnen tonen. 

De gebruiker kan zijn webbrowser zo instellen dat deze informatie geeft over de ontvangst van een cookie of de mogelijkheid biedt de installatie van een cookie te weigeren. U kunt in uw browser de opslag van cookies uitschakelen of opgeslagen cookies verwijderen, maar dit kan leiden tot verminderde functionaliteit, vertraging of onbruikbaarheid van bepaalde delen van onze website.

Voor meer informatie aangaande cookies en de wijze waarop u deze, al naargelang het gebruikte type van browser, kunt verwijderen, verwijst Informazout naar volgende website: www.allaboutcookies.org.

Rechten van toegang, aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, heeft u op ieder ogenblik een kostenloos recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en een recht op toegang, aanpassing, verbetering en verwijderen van uw persoonsgegevens.

Hiervoor kunt u zich schriftelijk richten tot de verantwoordelijke dienst voor de verwerking van Informazout via onze contactgegevens of door het versturen van een e-mail naar info@informazout.be mits bewijs van uw identiteit.

Verzetsrecht

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de Informazout-website te allen tijde intrekken en u kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u ons een e-mail sturen of info@informazout.be.

Wijzigingen Privacy- en Cookiebeleid

Wij behouden ons het recht voor dit Privacy- en Cookiebeleid van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Door ons aangebrachte wijzigingen plaatsen wij op de Informazout-website. Wij adviseren u ons Privacy- en Cookiebeleid regelmatig opnieuw door te lezen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Op de Informazout-website vindt u altijd de meest recente versie van ons Privacy- en Cookiebeleid.

Contact

Informazout is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.

U kunt Informazout contacteren op het volgende adres:

Informazout vzw
Dauwstraat 12
1070 Brussel
tel 078 152 150
fax 02 523 97 88
info@informazout.be

Links

Dit Privacy Statement is alleen geldig voor de website van Informazout en niet voor andere bedrijven waarnaar via een hyperlink wordt verwezen op de website.

Meer vragen? Als u meer vragen heeft of meer informatie wenst over de verzamelde gegevens, stuur dan een brief of een e-mail aan Informazout. We behandelen uw vragen zo snel mogelijk. Maakt u gebruik van het contactformulier via onze klantendienst.

Datum: 04/02/2016