Premaz: bodemsaneringsfonds

Het project ‘bodemsaneringsfonds voor stookolietanks van particulieren’

Het ‘Premaz’ project 

In 2000 werd een ‘Premaz’ (Preventie Mazout) project opgestart met als eerste doelstelling het inschatten van mogelijke bezoedeling te wijten aan niet-waterdichte of lekkende gasolietanks bij particulieren (particulieren, verenigingen van mede-eigenaars en vrije beroepen (voor dat aandeel dat wordt gebruikt als woonst)). De sectorfederaties BPF, Brafco, BPU, LAB en Informazout hebben samen met  Assuralia (beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen) de principes uitgewerkt van een fonds dat werd voorzien van een curatief luik naar het verleden en de toekomst toe. Het uiteindelijke doel van de curatieve acties is om - op termijn – de verzekeringsmaatschappijen de risico’s te laten dragen. 

Een samenwerkingsakkoord 

De oliesectorfederaties stelden een document op inzake de oprichting van een bodemsanerings-fonds: ‘samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en de financiering van de bodemsanering van opslagplaatsen van gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden’. Gesprekken met de overheden hebben geleid tot een gezamenlijke stellingname van de federale kabinetten Energie en Economie, waarna de federale overheid een gesprek met de gewesten is aangegaan.

Verplichte dekking via de woning/brandverzekering?

De federale ministerraad van 19 maart 2010 besliste een verplichte verzekering in te stellen teneinde schade te vergoeden die voortvloeit uit lichamelijke letsels als gevolg van een brand of een explosie, veroorzaakt door aardgas. Hierop hebben de oliesectorfederaties BPF, BPU en Brafco in maart 2010 een gemeenschappelijk schrijven gericht aan de minister  van Financiën tot het bekomen van een uitbreiding van de huidige brandverzekering met een dekking tegen schade, veroorzaakt door lekkende stookolietanks. Het kabinet van de Minister heeft akte genomen van deze vraag maar nam geen standpunt in.

Heractivering van het concept ‘samenwerkingsakkoord’

Wegens de val van de federale regering werd de ondertekening van het samenwerkingsakkoord uitgesteld. De Vlaamse regering daarentegen (beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2009-2014) heeft  de oprichting voorzien van een eigen Vlaams fonds indien geen federale oplossing werd gevonden voor het oprichten van een stookoliefonds. Eind 2012, begin 2013 werden de gesprekken door de federale overheden en de Gewesten hervat om tot een eensgezind standpunt te komen en uitvoering van een samenwerkingsakkoord.

Kan ik nu al een schadegeval melden?  

Dit mag maar moet niet. Indien u zich meldt bij Informazout (078 150 145), dan worden de gegevens bijgehouden tot het Fonds opgericht is. Eenmaal opgericht, maakt Informazout deze informatie aan het Fonds over die contact met u zal opnemen om een dossier te openen.”