Buiten gebruik stellen

Buiten gebruik stellen van een reservoir in het Vlaams Gewest

Uit diverse studies en proefondervindelijke onderzoeken is gebleken dat de toestand van de mazoutreservoirs in ons land minder alarmerend is dan eerst werd verondersteld. Maar een lekkende tank kan natuurlijk en een barstje of waterinfiltratie moet onmiddellijk verholpen worden. Meestal niet zo’n probleem, maar wanneer het reservoir onder een gebouw ligt, onder een parking of ingekapseld in de kelderstructuur van een appartementsgebouw wordt het al een stuk moeilijker. Gemakshalve wordt dan wel eens beslist om over te schakelen op een andere energiebron, hoewel dit, zowel op korte als op lange termijn, dikwijls een minder voordelige oplossing is dan de herstelmogelijkheden, die vandaag de dag geboden worden.

Uw reservoir is afgekeurd

Kreeg u een oranje of rode merkplaat? Wij raden u dan aan alle mogelijkheden te onderzoeken eer u kiest voor een herstelling of een definitieve buiten gebruikstelling.

Een reservoir herstellen

Er bestaan inderdaad verschillende mogelijkheden en methoden om dergelijke reservoirs in overeenstemming te brengen met de geldende reglementeringen en met de strengste milieunormen.

De bestaande wanden herstellen

Tegenwoordig bestaan nieuwe technologieën die toelaten beschadigde wanden te herstellen. Het reservoir wordt geledigd, gereinigd en gedroogd, waarna eventuele barsten en gaten worden gedicht. Dan worden de wanden opnieuw bewerkt met koolwaterstofdichte lagen.

Aanbrengen van een bijkomende wand (membraan)

Het reservoir wordt geledigd, gereinigd en indien nodig hersteld. Daarna wordt een extra wand aangebracht die bestaat uit een soepel kunststoffen membraan. Dit membraan beschikt over voldoende mechanische sterkte om aan de opgeslagen brandstof te weerstaan.
Het aanbrengen van een bijkomende wand staat toe gemakkelijk een permanent lekdetectiesysteem te plaatsen.

Een reservoir definitief buiten gebruik stellen

Reservoirs voor woningverwarming kleiner dan 5000 kg (6000 liter)

Alle reservoirs (boven- en ondergrondse) moet geledigd en gereinigd worden. Een ondergronds reservoir moet ook verwijderd worden of, als verwijdering niet mogelijk is, dient in overleg met een erkend technicus, het reservoir gevuld te worden met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.

De erkend technicus stelt bij de buitengebruikstelling ook een attest op waaruit blijkt dat de werken werden uitgevoerd volgens de regels van het vak:  

  • vanaf 1 maart 2009 voor een rechtstreeks in de grond ingegraven reservoir  
  • vanaf 1 oktober 2019 voor een bovengronds reservoir enkel wanneer het bovengronds reservoir ook wordt verwijderd.  

Dit attest vermeldt de naam en het erkenningsnummer van de erkend technicus.

Reservoirs voor woningverwarming vanaf 5000 kg (vanaf 6000 liter) en alle professionele reservoirs (niet-woongebouwen of andere doeleinden dan verwarming, bv. motorvoertuigen)

Alle reservoirs moet geledigd, gereinigd en verwijderd te worden. Indien het technisch onmogelijk is om het reservoir te verwijderen moet, in overleg met een erkend stookolietechnicus of een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen en gevaarlijke stoffen, het reservoir geledigd, gereinigd en in het geval van ondergrondse reservoirs opgevuld te worden met zand, schuim of een ander inert materiaal.

  • Vanaf 1 juni 2015 stelt de erkende technicus bij het buiten gebruik stellen van ondergronds of bovengronds reservoir ook een attest op waaruit moet blijken dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Dit attest vermeldt bovendien de naam en het erkenningsnummer van de erkende technicus

Melden rode merkplaat

In het Vlaams Gewest moet een rode dop door de particuliere exploitant van het reservoir gemeld worden op de afdeling operationeel waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij. Voor klasse 3 tanks - particulier gebruik van 5.000 tot 20.000 kg of professioneel gebruik van 100 tot 20.000 kg - moet dit gemeld worden aan de gemeente.

Bodemsanering

Bodemverontreiniging komt slechts bij 0.8% van de ondergrondse tanks voor. Indien deze verontreiniging vastgesteld wordt bij het buiten werking stellen of herstellen van een reservoir, moet de bodem gesaneerd worden op initiaitief van de exploitant

Voor wie zijn de kosten?

In geval van schade aan derden (buren,…) kan de familiale verzekering de schade dekken. Voor  schade aan de eigen bodem moet u uw brandverzekering nakijken. Sommige verzekeringsmaatschappijen  bieden dekkingen voor de bodemverontreiniging door mazout.
Indien de verzekering dit soort schade niet of slechts gedeeltelijk dekt kan het Promaz-fonds aangesproken worden.

Wat moet men doen?

In geval van een incident gelieve zo snel mogelijk uw verzekeringsmakelaar te contacteren om na te gaan of u recht heeft op tussenkomst van de verzekering.

Consulteer ook de website van Promaz waar u kan nagaan hoe Promaz u eventueel kan helpen en of u in aanmerking komt voor een tussenkomst.