Buiten gebruik stellen

Buiten gebruik stellen van een reservoir in het Vlaams Gewest

Uit diverse studies en proefondervindelijke onderzoeken is gebleken dat de toestand van de mazoutreservoirs in ons land heel wat minder alarmerend is dan eerst werd verondersteld. Maar een lekkende tank kan natuurlijk en een barstje of waterinfiltratie moet onmiddellijk verholpen worden. Meestal niet zo’n probleem, maar wanneer het reservoir onder een gebouw ligt, onder een parking of ingekapseld in de kelderstructuur van een appartementsgebouw wordt het al een stuk moeilijker. Gemakshalve wordt dan wel eens beslist om over te schakelen op een andere energiebron, hoewel dit, zowel op korte als op lange termijn, dikwijls een minder voordelige oplossing is dan de herstelmogelijkheden, die vandaag de dag geboden worden.

Uw reservoir is afgekeurd

Kreeg u een oranje of rode dop? Wij raden u dan aan alle mogelijkheden te onderzoeken eer u kiest voor een herstelling of een definitieve buiten gebruikstelling.

Een reservoir herstellen

Er bestaan inderdaad verschillende mogelijkheden en methoden om dergelijke reservoirs in overeenstemming te brengen met de geldende reglementeringen en met de strengste milieunormen.

De bestaande wanden herstellen

Tegenwoordig bestaan nieuwe technologieën die toelaten beschadigde wanden te herstellen. Het reservoir wordt geledigd, gereinigd en gedroogd, waarna eventuele barsten en gaten worden gedicht. Dan worden de wanden opnieuw bewerkt met koolwaterstofdichte lagen.

Aanbrengen van een bijkomende wand (membraan)

Het reservoir wordt geledigd, gereinigd en indien nodig hersteld. Daarna wordt een extra wand aangebracht die bestaat uit een soepel kunststoffen membraan. Dit membraan beschikt over voldoende mechanische sterkte om aan de opgeslagen brandstof te weerstaan.
Het aanbrengen van een bijkomende wand staat toe gemakkelijk een permanent lekdetectiesysteem te plaatsen.

Een reservoir definitief buiten gebruik stellen

Particuliere reservoirs kleiner dan 5000 kg (6000 liter)

Bij een buitengebruikstelling moet het reservoir geledigd worden. Ondergrondse reservoirs moeten ook gereinigd en verwijderd worden indien technisch mogelijk. Indien het technisch onmogelijk is om het reservoir te verwijderen dient in overleg met een erkend technicus, het reservoir gevuld te worden met zand, schuim of een ander inert materiaal.
Bij de buitengebruikstelling van een rechtstreeks in de grond ingegraven reservoir stelt de erkend technicus een certificaat op waaruit moet blijken dat de werken werden uitgevoerd volgens de regels van het vak. Dit certificaat moet de naam en het erkenningsnummer van de erkend technicus vermelden.

Particuliere reservoirs van 5000 kg (6000 liter) en meer alsook alle professionele reservoirs

Het reservoir dient geledigd, gereinigd en binnen een termijn van 3 jaar verwijderd te worden. Indien het technisch onmogelijk is om het reservoir te verwijderen moet binnen dezelfde termijn, in overleg met een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen en gevaarlijke stoffen of met een erkend technicus, het reservoir geledigd, gereinigd en opgevuld te worden met zand, schuim of een ander inert materiaal.

Bij het buiten gebruik stellen van ondergronds of bovengronds reservoir stelt de erkende technicus ook een certificaat op waaruit ondubbelzinnig moet blijken dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Dit certificaat vermeldt bovendien de naam en het erkenningsnummer van de erkende technicus

Melden rode dop

In het Vlaams Gewest moet een rode dop door de particuliere exploitant van het reservoir gemeld worden op de afdeling operationeel waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij. Voor klasse 3 tanks - particulier gebruik van 5.000 tot 20.000 liter of professioneel gebruik van 100 tot 20.000 liter - moet dit gemeld worden aan de gemeente.

Sanering

Bodemverontreiniging komt slechts bij 0.8% van de ondergrondse tanks voor. Indien deze verontreiniging vastgesteld wordt bij het buiten werking stellen of herstellen van een reservoir, moet de bodem gesaneerd worden op initiaitief van de exploitant

Voor wie zijn de kosten?

In geval van schade aan derden (buren,…) kan de familiale verzekering de schade dekken. Voor  schade aan de eigen bodem moet u uw brandverzekering nakijken. Sommige verzekeringsmaatschappijen  bieden dekkingen voor de bodemverontreiniging door mazout.
Indien de verzekering dit soort schade niet of slechts gedeeltelijk dekt kan het Bodemfonds voor stookoliereservoirs aangesproken worden.

Wat moet men doen?

Voorlopig moet de klant zelf de wettelijk voorziene procedures voor de sanering opstarten, en de facturen voor de gemaakte kosten bijhouden, zodat er achteraf een dossier opgesteld kan worden.