Buiten gebruik stellen

Buiten gebruik stellen van een reservoir in het Brussels Gewest

Uit diverse studies en proefondervindelijke onderzoeken is gebleken dat de toestand van de mazoutreservoirs in ons land minder alarmerend is dan eerst werd verondersteld. Maar een lekkende tank kan natuurlijk en een barstje of waterinfiltratie moet onmiddellijk verholpen worden. Meestal niet zo’n probleem, maar wanneer het reservoir onder een gebouw ligt, onder een parking of ingekapseld in de kelderstructuur van een appartementsgebouw wordt het al een stuk moeilijker. Gemakshalve wordt dan wel eens beslist om over te schakelen op een andere energiebron, hoewel dit, zowel op korte als op lange termijn, dikwijls een minder voordelige oplossing is dan de herstelmogelijkheden, die vandaag de dag geboden worden.

Uw reservoir is afgekeurd

Kreeg u een oranje of rode dop? Wij raden u dan aan alle mogelijkheden te onderzoeken eer u kiest voor een herstelling of een definitieve buiten gebruikstelling.

Een reservoir herstellen

Er bestaan inderdaad verschillende mogelijkheden en methoden om dergelijke reservoirs in overeenstemming te brengen met de geldende reglementeringen en met de strengste milieunormen.

De bestaande wanden herstellen

Tegenwoordig bestaan nieuwe technologieën die toelaten beschadigde wanden te herstellen. Het reservoir wordt geledigd, gereinigd en gedroogd, waarna eventuele barsten en gaten worden gedicht. Dan worden de wanden opnieuw bewerkt met koolwaterstofdichte lagen.

Aanbrengen van een bijkomende wand (membraan)

Het reservoir wordt geledigd, gereinigd en indien nodig hersteld. Daarna wordt een extra wand aangebracht die bestaat uit een soepel kunststoffen membraan. Dit membraan beschikt over voldoende mechanische sterkte om aan de opgeslagen brandstof te weerstaan.
Het aanbrengen van een bijkomende wand staat toe gemakkelijk een permanent lekdetectiesysteem te plaatsen.

Een reservoir definitief buiten gebruik stellen

Is een reservoir niet meer herstelbaar of wordt het niet meer gebruikt, dan moet het definitief buiten gebruik worden gesteld.  
Bij buitengebruikstelling moet het elk reservoir geledigd, gereinigd en ontgast worden. Een ondergronds reservoir mag verwijderd worden, maar ook worden opgevuld met zand of een inert materiaal ter plaatse blijven als dit geen eventuele behandeling van bodemverontreiniging verhindert en de vulleiding buitendienst wordt gesteld zodat er geen levering meer mogelijk is. Een bovengrondse mag ook verwijderd worden maar ook ter plaatse blijven onder dezelfde voorwaarden. 
De uitbater verwittigt voorafgaand aan de werken de bevoegde overheid (de gemeente of Leefmilieu Brussel) over ‘het buitengebruikstellen’ van het reservoir. Voor reservoirs kleiner of gelijk aan 10.000 liter moet er geen verkennend bodemonderzoek uitgevoerd worden tenzij er een vermoeden of vaststelling is van bodemverontreiniging. Voor reservoirs groter dan 10.000 liter wordt altijd een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. 

Sanering

Bodemverontreiniging komt slechts bij 0.8% van de ondergrondse tanks voor. Indien deze verontreiniging vastgesteld wordt bij het buitenwerking stellen of herstellen van een reservoir, moet de bodem gesaneerd worden op initiaitief van de exploitant.

Voor wie zijn de kosten?

In geval van schade aan derden (buren,…) kan de familiale verzekering de schade dekken. Voor  schade aan de eigen bodem moet u uw brandverzekering nakijken. Sommige verzekeringsmaatschappijen  bieden dekkingen voor de bodemverontreiniging door mazout.
Indien de verzekering dit soort schade niet of slechts gedeeltelijk dekt kan het Promaz-fonds voor stookoliereservoirs aangesproken worden.

Wat moet men doen?

In geval van een incident gelieve zo snel mogelijk uw verzekeringsmakelaar te contacteren om na te gaan of u recht heeft op tussenkomst van de verzekering.

Consulteer ook de website van Promaz waar u kan nagaan hoe Promaz u eventueel kan helpen en of u in aanmerking komt voor een tussenkomst.