Stookolie biedt toegevoegde waarde voor verwarming – ook in de energietransitie richting 2050

Ga terug naar het overzicht
Pro

Informazout, het informatie- en kenniscentrum voor energiezuinige en rationele aanwending van stookolie voor verwarming, streeft mee naar meer energie-efficiëntie en een duurzamere energiemix. Maar met verbazing vernam Informazout via de pers dat er in het voorstel van het energiepact, voorgesteld door de 4 energieministers in ons land, voornemens staan die gaan in de richting van een verbod op de verkoop van stookolieketels vanaf 2035.

Doordacht?

Het is voor ons onduidelijk hoe men deze suggestie wil omzetten in concrete plannen. Het is ons evenmin duidelijk of er voldoende is nagedacht over de impact en de haalbaarheid hiervan. En dan denken we vooral aan de consument die zijn woning verwarmt met stookolie. Dat gaat in België toch nog altijd over meer dan anderhalf miljoen huishoudens.

De Europese klimaatdoelstellingen zijn duidelijk. Het hoofddoel is het terugdringen van de CO2-uitstoot met minstens 80% t.o.v. het referentiejaar 1990. Dit wil men bereiken door vooral in te zetten op meer energie-efficiëntie. Zeker niet door het vroegtijdig uitschakelen van bepaalde energiebronnen, zoals het Belgische energiepact suggereert. Uiteraard onderneemt Informazout verder de nodige stappen om gehoord te worden in dit debat, en om zijn visie en expertise te blijven delen met de beleidsvoerders.

willem - informazout

Pleidooi voor een technologie-neutrale aanpak

De dynamiek van de energietransitie is een immens proces dat voortdurend versnelt. Het debat moet niet gaan over hoe hernieuwbare energie uit haar niche wordt gehaald. We moeten nadenken over een globaal energiesysteem – over alle energiesystemen heen – dat het mogelijk maakt om in 2050 in een klimaatvriendelijke omgeving te leven. Het energiepact is alvast een raamwerk. De beste weg om onze doelstellingen te bereiken moet echter nog gevonden worden. Informazout pleit daarom voor een geïntegreerde energietransitie over alle energieën heen. Daarbij moet naast meer energie-efficiëntie ook een technologie-neutrale aanpak vooropstaan.

Stookolie in combinatie met hernieuwbare energie

Zoals elke energiebron biedt ook stookolie energiezuinige oplossingen die een verbetering kunnen zijn voor ons milieu. Moderne verwarmingssystemen op stookolie zijn uiterst performant, efficiënt en perfect combineerbaar met hernieuwbare energie. Ook voor de milieubewuste consument biedt stookolie dus oplossingen. Een verlaging van de CO2-uitstoot van 30% en meer is met de huidige technologie haalbaar: een realistische en bovendien betaalbare oplossing.

Vergelijken we correct?

Er zijn vandaag inderdaad alternatieve verwarmingssystemen op de markt voor wie overweegt om zijn of haar verwarmingsketel op stookolie te vervangen. Maar zijn ze voor iedereen financieel haalbaar, werkbaar en ecologisch voordelig? Geen enkele andere fossiele brandstof is in feite een alternatief. Ook deze verdwijnen op termijn, aldus hetzelfde energiepact. En wat met systemen die gevoed worden via een elektrisch netwerk? De vraag is hoe deze elektriciteit wordt opgewekt. Vandaag gebeurt dit grotendeels in nucleaire centrales, gasgestookte centrales, steenkool -en bruinkoolcentrales of in biomassacentrales in binnen- en buitenland. Deze produceren eveneens broeikasgassen. Zal het systematisch vervangen van de verwarmingssystemen op stookolie dan leiden tot een verlaging van de CO2-uitstoot? Er zijn studies die dit in vraag stellen.

Stookolie blijft nuttig

Ook op lange termijn – als er meer hernieuwbare energie beschikbaar is om elektrisch gestuurde verwarmingssystemen te voeden – blijft de stookolieketel nuttig als buffer voor de verwarming én de aanmaak van warm water. Dat geldt zeker in periodes wanneer het aanbod via hernieuwbare energie onvoldoende is. Bijvoorbeeld tijdens windstille, koude en/of donkere winterdagen. Een verregaande elektrificatie van onze energievoorziening zal volgens heel wat specialisten tot stroomtekorten leiden. Zeker tijdens de piekmomenten, als de vraag het aanbod overstijgt. Bovendien blijft de opslag van grote hoeveelheden hernieuwbare energie tot nader order technisch en financieel moeilijk te realiseren.

Alle criteria in acht nemen

Een eventueel verbod in de toekomst lijkt ons geïnspireerd op de uitstoot bij verbranding bij de eindgebruiker. Dit gaat echter voorbij aan de levenscyclusbenadering van energieën voor verwarming. Daarbij wordt de uitstoot van broeikasgassen berekend vanaf de bron waar de energie wordt geproduceerd of opgewekt, tot en met het verbruik bij de eindklant, inclusief alle tussenliggende transporten. De RDC-studie, uitgevoerd in 2012 is hierin duidelijk. Zo wordt aangetoond dat stookolie en aardgas identiek aan elkaar zijn qua uitstoot van broeikasgassen als de ganse levenscyclus van de producten wordt beschouwd. In de toekomst uitsluitend stookolieverwarming verbieden zou in dit opzicht dus een verkeerde maatregel zijn. Een gedeelte van de stookoliegebruikers zou noodgedwongen overstappen naar gasverwarming, wat geen wezenlijke verbetering voor het milieu inhoudt.

Stookolie blijft nodig

Informazout steunt de duurzame energieplannen inzake het inzetten op meer energie-efficiëntie, het minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen voor verwarming en het verhogen van het aandeel hernieuwbare energie. Dit mag echter niet leiden tot een verlaging van ons warmtecomfort, een verhoging van de milieu-impact en een sterk oplopende energiefactuur voor de consument. Daarom zal stookolie in de komende jaren nodig blijven.

Milieubewuste én realistische Belgen

Ook de Belg denkt zo, zo bleek uit een bevraging van 1.000 landgenoten eerder dit jaar: 6 op 10 gelooft dat de toekomst van verwarmen ligt in een energiemix van bestaande en nieuwe energiebronnen. Deze mensen menen ook dat we het met hernieuwbare energie alleen niet zullen redden. De Belg is dus milieubewust … maar vooral ook realistisch.

Informazout gelooft in stookolie. Het is een betrouwbare, veilige, goedkope en beschikbare energiebron die door een professioneel netwerk van verdelers snel en efficiënt geleverd wordt op elke plaats in ons land. En daarom blijven wij inzetten op de positieve aspecten van verwarmen op stookolie en reiken de hand naar de combinatie met hernieuwbare energiebronnen. Vandaag, morgen en in de toekomst.

Gerelateerde berichten

4de Nationale Service-Onderzoek

Pro

Hoe uw klantenservice als mazoutverdeler nog verbeteren? Dit is wat mazoutklanten ons vertelden in...
Experts houden op vakbeurs ISH een warm pleidooi voor de vloeibare brandstoffen van de toekomst

Pro

“Willen we de Europese Green Deal realiseren? Dan hebben we green fuels nodig!”