Verkoop van vastgoed met verwarming op mazout

Verkoop van vastgoed met verwarming op mazout

Bij de verkoop van een woning komt heel wat kijken. De aanwezigheid van een stookoliereservoir en de conformiteit ervan wordt al eens over het hoofd gezien.

Wij raden aan één of meerdere clausules in de verkoopsakte te voorzien m.b.t. het stookoliereservoir. Op die manier worden duidelijke afspraken gemaakt en problemen in de toekomst vermeden. Voor meer informatie en standaardclausules kan u steeds terecht op info@informazout.be of op het nummer 078/152 150.

Heeft de verkoper informatieplicht t.o.v. de koper inzake het aanwezige verwarmingssysteem?

Er bestaat geen specifieke informatieplicht met betrekking tot het aanwezige verwarmingssysteem in geval van verkoop van een onroerend goed. De verkoper heeft wel steeds een algemene informatieplicht jegens de (kandidaat)-koper. Dit betekent dat hij alle relevante informatie met betrekking tot het onroerend goed dat het voorwerp van de verkoopsovereenkomst uitmaakt, dient te verstrekken aan de kandidaat-koper.
Het betekent ook dat de verkoper geen feiten, die de koper kunnen beïnvloeden bij de aankoop of bij de modaliteiten ervan, mag verzwijgen.

Men kan in elk geval stellen dat in het kader van die informatieplicht de verkoper de plicht heeft – of dit is minstens aangewezen – om de koper in te lichten aangaande de wijze waarop het onroerend goed wordt verwarmd, de aard van de verwarmingsinstallatie en alles wat ermee te maken heeft.
Hieronder valt dan onder meer in geval van verwarming met stookolie, de grootte van de tank, het jaar waarin de plaatsing gebeurd is, … .

Anderzijds heeft de kandidaat-koper ook een plicht om zich te informeren over de verschillende aspecten van het onroerend goed dat hij wenst aan te kopen. Men kan stellen dat de verwarmingsinstallatie en de toebehoren daaronder vallen.

Wij raden steeds aan de informatie omtrent de verwarmingsinstallatie op te nemen in de verkoopsakte.