Een kleurenpalet aan groene branders

Een kleurenpalet aan groene branders

Blauwe vlam, grijze vlam, Low-Nox... het zijn geen modewoorden meer. Ze duiden alle technieken aan die één gemeenschappelijk doel hebben: de verbranding optimaliseren en de uitstoot van schadelijke stoffen beperken. Het illustreert de vooruitgang die de constructeurs hebben geboekt op het gebied van bescherming van het leefmilieu.
Zo is er bij deze nieuwe types nog nauwelijks sprake van CO, NOx en roetvorming. Daardoor wordt het onderhoud van de ketel sterk vereenvoudigd!

De gele vlambrander

Deze klassieke uitvoering van een brander verbeterde sterk de voorbije jaren. Het correct afstellen blijft een noodzaak voor een optimaal rendement en de beperking van de uitstoot van schadelijke stoffen.

De blauwe vlambrander

Deze brander is een voorbeeld van technologische vooruitgang. Bij de blauwe vlambranders zijn CO en roet quasi onbestaande. Om de uitstoot van schadelijke stoffen te reduceren, creëert men een interne (CO en roet) en externe (NOx) recirculatie van de warme verbrandingsgassen. Hierdoor vindt een bijna volledige vergassing van de verstoven brandstof plaats, wat een blauw vlambeeld oplevert, en daalt de vlamtemperatuur, wat de vorming van NOx tegengaat. Het resultaat : minder roet, minder onderhoud!

De Low-NOx-brander

In de Low-NOx-brander (ook wel grijze vlambrander genoemd) wordt via een nieuwe verbrandingstechniek de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) verminderd. Zoals bij de blauwe vlambrander wordt ook hier de hercirculatie toegepast, zij het dan ter hoogte van de vlamkop. De gedeeltelijke vergassing van de brandstof levert een geel-blauw vlambeeld op.