Plaatsing

Plaatsing

Er zijn verschillende vormen, materialen en inhouden. Bepalend voor de vorm en het gebruikte materiaal is voornamelijk de wijze van opslag. Wij onderscheiden hier twee grote groepen: bovengrondse of toegankelijke reservoirs en ondergrondse of ontoegankelijke reservoirs.

Wettelijke voorschriften

Bij plaatsing van een ondergronds - of bovengronds reservoir dienen steeds alle wettelijke bepalingen van het gewest in acht genomen te worden. Ook de voorschriften en richtlijnen van de constructeur van het reservoir moeten worden nageleefd. Raadpleeg onze rubriek Wetgeving voor meer informatie.

Toezichthoudend technicus

Voor plaatsing van ieder reservoir zal de toezichthoudende technicus of verantwoordelijke voor de plaatsing het reservoir, en meer bepaald de bekleding, onderzoeken op eventuele gebreken en defecten. Een reservoir waarvan de bekleding enige beschadiging vertoont (en zeker voor een ondergronds reservoir) mag in geen enkel geval geplaatst worden indien niet hersteld. 
 

Hoe wordt een bovengronds reservoir geplaatst?

Bovengronds vinden we rechthoekige, cilindrische en ovalen reservoirs. De materialen die gebruikt worden zijn: metaal, polyester en polyethyleen. Bovengrondse of meer bepaald toegankelijke stockage is zeker aan te raden: 

  • eenvoudige en minder frequente controle
  • makkelijk te onderhouden
  • makkelijke en budgetvriendelijke plaatsing : metalen reservoirs kunnen ter plaatse worden gelast. Sommige kunststoffen reservoirs zijn licht en compact en kunnen door een deuropening, zodat zij gemakkelijk binnenshuis geplaatst kunnen worden.

De reservoirs die vervaardigd zijn uit polyethyleen kende de voorbije jaren een felle opmars door het feit dat deze tanks meestal geleverd worden voor een batterijopstelling. Deze tanks worden gemeenschappelijk gevuld en geledigd. Bepaalde voorzorgen dienen genomen te worden bij het vullen van de tanks.

Dubbelwandige reservoirs mogen zo geplaatst worden. Enkelwandige reservoirs moeten in een inkuiping geplaatst worden.

Plaatsing: waarop moet ik letten?

Moet ik een bouwvergunning hebben voor een mazoutreservoir?

Voor een bovengronds reservoir die buiten de woning wordt geplaatst (vb. in de tuin) kan een beperkte bouwvergunning nodig zijn. Vraag steeds na bij uw gemeentebestuur of dit voor u het geval is.

Inspecteerbare wanden

Toegankelijk betekent dat alle wanden van het reservoir op ieder moment toegankelijk zijn en voor inspectie vatbaar. Reservoirs die in een lokaal geplaatst worden dat dienst doet als inkuiping worden zodanig geplaatst dat de koppelingen en accessoires op de bovenste beschrijvende van de tank (mangat) ten allen tijde bereikbaar zijn voor controle, onderhoud en/of vervanging. Een afstand van minimum 50 cm dient hier voorzien te worden. Wanneer er meerdere houders in de inkuiping aanwezig zijn is er eveneens een afstand van 50 cm te respecteren tussen de verschillende houders.

Inkuiping voor enkelwandige reservoirs

Enkelwandige reservoirs worden steeds in een inkuiping of opvanglade geplaatst. Deze inkuiping of opvanglade moet ingeval van lek de totale inhoud van het reservoir kunnen opvangen. Geen enkele leiding, buiten deze die deel uitmaken van de opslaginstallatie, wordt door de inkuiping doorgevoerd. In de inkuiping mag zich enkel het reservoir en haar toebehoren bevinden.

In het geval van een gemetste inkuiping moeten de wanden afgewerkt worden met een vloeistofdicht product. Bepaalde epoxyverven bieden hier meestal voldoende garantie. Vraag steeds aan de leverancier of het dichtingsproduct bestand is tegen mazout. Bitumen kunnen hier zeker niet gebruikt worden aangezien dit een aardoliederivaat is en oplost in contact met mazout. De buitenwand van de inkuiping wordt afgewerkt met een product dat waterdicht maakt. De hoogte van de inkuiping wordt berekend in functie van de inhoud van de tank die dient opgevangen te worden en de na te leven afstandsregels.
Bovengrondse reservoirs verven, gebeurt meestal in verschillende lagen:

  • een grondlaag die zorgt voor een hechtende basis tussen het reservoir en de andere lagen
  • een aantal tussenlagen om een zekere laagdikte te geven
  • een toplaag die voldoende weerstand biedt tegen een agressief milieu en die tevens voor de kleur en de glans van het geheel zorgt.

Afstandsregels t.o.v. derden

Afstandsregels ten opzichte van derden, zowel voor de inkuiping als voor het reservoir liggen niet vast. Hier dienen de geldende wetgevingen op gemeentelijk vlak nageleefd te worden. Deze afstandsregels vervallen eveneens voor houders in een opvanglade, de opvanglade vormt een geheel met het reservoir.

Extra voorzorgsmaatregelen

Toegankelijke tanks die buiten de woning geplaatst worden, kunnen best afgeschermd worden voor al te veranderlijke weersomstandigheden. Aan te raden valt om de inkuiping te voorzien van een dak of evenwaardige afscherming om indringen van regenwater te vermijden.

Alle reservoirs moeten op een stevige ondergrond/fundering geplaatst worden. In het geval van een rechthoekig reservoir wordt de onderste wand best niet rechtstreeks met de bekleding op de bodem geplaatst. Dit bemoeilijkt latere controles en kan de bekleding van het reservoir aantasten. 

 

 

 

Hoe wordt een ondergronds reservoir geplaatst?

Het reservoir wordt in de volle grond ingegraven of in een groeve (soort kelder) geplaatst die nadien terug gedicht wordt. De materialen die gebruikt worden zijn metaal (ook roestvrij staal), polyester, polyethyleen en prefab-beton.
Een ondergronds reservoir is een discrete en plaatsvriendelijke oplossing die elke visuele hinder uitsluit.

Enkel cilindervormige houders mogen gebruikt worden voor de ondergrondse stockage. Andere vormen zijn hier zeker niet toegelaten !

Plaatsing: waarop moet ik letten?

Ontoegankelijke tanks worden ofwel rechtstreeks ingegraven ofwel geplaatst in een ontoegankelijke groeve.

Moet ik een bouwvergunning hebben voor een mazoutreservoir?

Neen, niet voor ondergrondse reservoirs. Ten opzichte van percelen van derden moet steeds een minimum afstand van 1 m gerespecteerd worden en ten opzichte van ondergrondse constructies bedraagt deze afstand 75 cm.

Vermijd doorgaand verkeer boven het reservoir

Het plaatsen van onroerende lasten en doorgaand verkeer boven het reservoir is niet verboden, maar wordt best vermeden. Wanneer dit niet kan moet een voldoende draagkrachtige structuur (bekisting) voorzien worden rondom het mangat om de drukkrachten op te vangen. Latere controles moeten mogelijk zijn. Het mangat en koppelingen worden steeds toegankelijk gelaten (via een toezichtput).

Verankering

Indien het reservoir ingegraven wordt in een streek die onderhevig is aan overstromingen of sterk opkomend grondwater dient een verankering of ballast voorzien te worden opdat het reservoir niet komt bovendrijven. Deze verankering kan worden aangebracht onder de vorm van een betonnen grondplaat waarop het reservoir bevestigd wordt aan de hand van beugels. De bevestigingsbeugels kunnen uit staal vervaardigd zijn of uit kunststof indien ze een zelfde stevigheid waarborgen. Bij bevestiging van de beugels moeten alle maatregelen genomen worden om de bekleding van het reservoir niet aan te tasten.

Hoe diep moet het reservoir steken?

Het hoogste punt van een ingegraven reservoir moet minstens 50 cm onder het maaiveld liggen om de stookolie op een temperatuur te houden die hoog genoeg is om stollingsverschijnselen bij koude temperaturen of vriesweer tegen te gaan.

Welk aanvullingsmateriaal gebruiken voor de put?

Bij tanks die rechtstreeks ingegraven worden moet de put waarin de tank geplaatst wordt vrij zijn van materialen die de bekleding of de tank kunnen aantasten. Metalen tanks worden geplaatst op een bed van minimum 20 cm neutraal zand. Langs de zijwanden van de ingraving wordt minimum 30 cm aanvullingsmateriaal aangebracht. Als aanvullingsmateriaal gebruikt men neutraal zand dat vrij is van onzuiverheden.

Bovenvernoemde richtlijnen gelden als algemene richtlijn voor alle tanks. Voor bepaalde tanks (vb polyester of kunststof reservoirs) gelden bijkomende (strengere) plaatsingsvoorschriften die zeker dienen nageleefd te worden.

Bescherming van het reservoir tegen corrosie

Corrosie is een oppervlaktereactie. Een deklaag of bekleding kan dus vaak een goede oplossing bieden om de corrosieweerstand te verbeteren, zonder de andere eigenschappen van het materiaal te wijzigen. 
Metalen reservoirs die rechtstreeks ingegraven worden of in een ontoegankelijke groeve geplaatst worden, moeten daarom voorzien zijn van een bekleding die voldoende waterdicht is : bitumen, koolteer, epoxylaag, epoxyteer, polyeruthaan, enz.