Wettelijke info

Wettelijke info

Disclaimer

1. Disclaimer verlaag je verbruik - resultaten

Deze simulator houdt geen enkele verbintenis of waarborg in van Informazout vzw.

Door het gebruik van de simulator verklaart de gebruiker zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Zo de gebruiker deze voorwaarden niet aanvaardt, dient hij zich te onthouden van het gebruik van de simulator.

Verder dient gesteld dat de berekeningen gemaakt via deze simulator slechts gelden als een eerste aanwijzing voor de gebruiker. De gebruiker dient de gegevens bekomen via deze simulatie steeds nader te toetsen en desgevallend professioneel advies in te winnen met betrekking tot de toepasselijkheid ervan bij een concrete toepassing. De simulatie kan variëren in functie van je persoonlijk verbruik en houdt geen rekening met het leefpatroon van de verbruiker noch met de investerings- en onderhoudskosten.

De simulator is in de eerste plaats bedacht voor individuele huishoudelijke gebruikers; professionele gebruikers raden wij aan rechtstreeks contact op te nemen met Informazout via 02/558 52 20 voor specifiek advies.

2. Disclaimer « halveer je verbruik » - Jouw woning

Algemeen

De energiebesparende maatregelen omvatten de drie belangrijke onderdelen van de energiedriehoek:

 • Gebouwschil isolatie (warmtevraag beperken)
 • Multi- energie (integreren van hernieuwbare energieën)
 • Verwarming (resterende warmtebehoefte efficiënt invullen)
 • Multi- energie (integreren van hernieuwbare energieën)

De rekenmethodiek – toegepast op 3 voorbeeldwoningen - is gebaseerd op de EPC-rekenmethodiek van de Vlaamse Overheid, die wordt gehanteerd voor het opstellen van EPC in Vlaanderen.

Voor de gebouwschil worden maatregelen voorgesteld voor het dak, de muren, de vloer en het type glas. Voor hernieuwbare energie wordt gefocust op thermische zonnecollectoren. Voor verwarming worden zinvolle combinaties van types ketel en afgifte-elementen weerhouden.

Isolatie en ramen

Door het aanbrengen van isolatie in de gebouwschil zal de warmtevraag verminderen en daardoor ook je energieverbruik. In de mazoutsimulator vinden we maatregelen voor het dak, de muren en de vloer. Er wordt rekening gehouden met lambda-waarden van isolatiematerialen die courant gebruikt worden. 

Voor de berekening van de overeenkomstige U-waarden, wordt de constructie telkens in rekening gebracht. De constructie zelf blijft altijd ongewijzigd. Voor het hellend dak wordt een houten structuur verondersteld, er tussen opgevuld met isolatie. Voor de gevel wordt uitgegaan van een bakstenen buitengevel, een luchtspouw en een binnenmuur van snelbouwsteen en een binnenbepleistering. Voor de vloer op volle grond wordt een betonplaat, isolatie en chape in rekening gebracht.

Voor de vensters wordt een gemiddeld profiel verondersteld met een U-waarde van 2 W/m²K. Dit komt overeen met een standaard houten profiel. Dit profiel wordt gekoppeld met verschillende soorten glas, ieder met een vastgelegde U-waarde:

 • Enkel glas: 5.8W/m²K 
 • Gewoon dubbel glas: 2.8 W/m²K 
 • Dubbel glas met warmtereflecterende laag en lucht: 1.4 W/m²K 

De totale U-waarde voor het venster wordt berekend aan de hand van de vereenvoudigde bepalingen beschreven in het EPC inspectieprotocol van de Vlaams Energieagentschap.. 

Verwarming

Voor de verwarming wordt een onderscheid gemaakt tussen opwekking en afgifte van de warmte, aan de hand van de bepalingen beschreven in de EPB rekenmethodiek. Voor ieder van de ketels wordt het opwekkingsrendement, bij de bovenste verbrandingswaarde (Hs), berekend uit het rendement bij 30% deellast, de ketelinlaattemperatuur en de seizoensgemiddelde ketelwatertemperatuur, die wordt bepaald door het type afgifte-element.

 • Standaardketel: 85% (Hs)
 • Lage temperatuurketel: 87% (Hs)
 • Condenserende ketel: 92% (Hs)
 • Modulerende ketel: 96% (Hs)

Het systeemrendement, bestaande uit het afgifterendement, distributierendement en het opslagrendement, wordt eveneens beïnvloed door de keuze van de productie en de afgifte. 

Er wordt verondersteld dat alle leidingen, alsook het eventueel aanwezig opslagvat, zich binnen het beschermd volume bevinden. Het distributierendement en het opslagrendement is dan gelijk aan 100%. Het afgifterendement is afhankelijk van de instelmogelijkheden voor de vertrektemperatuur en de manier waarop de warmtevraag geregeld worden in de ruimtes (constante of variabele instelwaarde). Voor de modulerende condensatieketel wordt een afgifterendement van 89% verondersteld, voor de standaardketel, lage temperatuur- en condensatieketel in combinatie met standaard radiatoren wordt 87% aangenomen, analoog aan de rekenwaarden uit de EPB rekenmethodiek.

Alternatieve energie

Thermische zonnepanelen

Voor deze thermische zonnepanelen wordt een Z-oriëntatie en hellingshoek van 30° verondersteld. De oppervlakte van de thermische zonnepanelen bedraagt 4,75m².

Privacy

Informazout respecteert uw privacy. Alle persoonsgegevens die je ons toevertrouwt, worden bewaard in de database van Informazout. 

Deze gegevens worden gebruikt om je op de hoogte te houden van onze producten, diensten en aanbiedingen. 

Je hebt het recht om deze gegevens te wijzigen als ze je onvolledig of fout lijken.